Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
 • 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT vietnam.atalink.com bao gồm:

  • Đối với tất cả khách truy cập vào trang web ATALINK, vietnam.atalink.com có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau mà vietnam.atalink.com đã tổng hợp như sau
   • Dữ liệu danh tính bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc hình thức nhận dạng tương tự, chức danh và giới tính.
   • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
   • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại phiên bản trình cắm (browser plug-in), hệ điều hành, nền tảng (platform) và công nghệ khác trên thiết bị người dùng sử dụng để truy cập trang web này,
   • Dữ liệu tiểu sử bao gồm tên người dùng, sở thích, ưu tiên và phản hồi
   • Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của vietnam.atalink.com
   • Dữ liệu giao tiếp bao gồm dữ liệu được người dùng gửi tới chúng tôi qua trang web vietnam.atalink.com, email hoặc hộp trò chuyện trực tuyến.
  • Ngoài ra, nếu người dùng là ứng viên được xem xét cho một vị trí hoặc bất kỳ cơ hội việc làm nào.
   • vietnam.atalink.com cũng có thể thu thập những thông tin khác bao gồm CV / resume của ứng viên cũng như các chi tiết khác về kĩ năng và kinh nghiệm, lịch sử nghề nghiệp, mức lương, quyền làm việc, bất kỳ thông tin nào đã được xuất bản hoặc sẵn có trong hồ sơ trên mạng xã hội hoặc bảng tin tuyển dụng việc làm (bởi người dùng hoặc bên thứ ba hợp pháp), hoặc trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
  • vietnam.atalink.com cũng có thể thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành hợp đồng với ứng viên như:
   • Tài khoản ngân hàng.
   • Bản sao hộ chiếu bao gồm ảnh hộ chiếu.
   • Chi tiết yêu cầu tuyển dụng như bất kỳ chứng chỉ chuyên môn, giáo dục và bằng cấp nào.
   • Người tham khảo và liên lạc trong trường hợp khẩn cấp bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
   • Thông tin tham khảo từ bên thứ ba mà người sử dụng lao động đã cung cấp trước đó.
   • Kết quả kiểm tra trước tuyển dụng mà vietnam.atalink.com có được yêu cầu thực hiện liên quan đến ứng viên
   • Mọi thông tin giao tiếp qua email, bao gồm các tệp đính kèm mà ứng viên gửi tới vietnam.atalink.com
   • Thông tin khám sức khỏe tổng quát.
   • Bất kỳ thông tin nào khác có liên quan theo yêu cầu của pháp luật.
  • Trong trường hợp người dùng là khách hàng, vietnam.atalink.com có thể thu thập thêm thông tin từ hoặc về họ, bao gồm:
   • Chi tiết về vị trí, chức danh và trách nhiệm trong tổ chức của họ.
   • Bất kỳ ý kiến hoặc phản hồi nào được chia sẻ về sản phẩm / dịch vụ của vietnam.atalink.com.
   • Chi tiết về bất kỳ truy vấn nào liên quan đến sản phẩm / dịch vụ vietnam.atalink.com.
   • Mọi thông tin giao tiếp thông qua email, bao gồm tệp đính kèm mà khách hàng được gửi tới vietnam.atalink.com.

  Đây là các thông tin mà vietnam.atalink.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vietnam.atalink.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng
  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT vietnam.atalink.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
vietnam.atalink.com sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích hợp pháp. Thông thường, vietnam.atalink.com sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau

 • Trường hợp cần thiết để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa vietnam.atalink.com và người dùng
 • Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của vietnam.atalink.com (hoặc của một bên thứ ba) và quyền lợi của người dùng cũng như quyền cơ bản của họ không vượt lên những lợi ích đó;
 • Trường hợp cần tuân thủ với luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý vietnam.atalink.com có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong các trường hợp được đặt ra như bên dưới:
 • Cung cấp dịch vụ: Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com có thể thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhằm mục đích:
  • Đánh giá ứng viên có phù hợp với vị trí cụ thể hoặc vị trí công việc theo quy định của khách hàng
  • Xem xét và đánh giá sự phù hợp của việc cung cấp nguồn lực, gia công phần mềm hoặc tư vấn
  • Xác định thông tin của ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của vietnam.atalink.com và / hoặc của khách hàng
  • Tiết lộ dữ liệu cá nhân của ứng viên của một vị trí cụ thể hoặc vị trí công việc cho khách hàng theo quy định của họ.
 • Duy trì hồ sơ của tất cả ứng viên, tư vấn, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhân viên và nhân viên của nhà cung cấp hoặc bên thứ ba.
 • Thực hiện các thủ tục để quản lý quan hệ khách hàng và khách hàng tiềm năng.
 • Phục vụ mục đích quản lý nội bộ, kế toán và tuyển dụng của vietnam.atalink.com.
 • Thực hiện các hoạt động marketing, lược tả và các hoạt động phát triển kinh doanh cũng như nghiên cứu thị trường, phân tích thống kê và khảo sát khách hàng về các dịch vụ của vietnam.atalink.com
 • Tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý cũng như thực hiện việc tiết lộ thông tin cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, quy định, hướng, lệnh của tòa án hoặc các quy định được áp dụng cho ATALINK.

Lưu ý rằng vietnam.atalink.com có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích. Người dùng có quyền rút lại sự cho phép / đồng ý của mình bằng cách liên hệ với vietnam.atalink.com qua địa chỉ .

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

3.  THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
vietnam.atalink.com không lưu giữ dữ liệu lâu hơn mức cần thiết

 • Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có các quyền sau:
  • Đối với hầu hết người dùng ít liên hệ, vietnam.atalink.com sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong tối đa hai năm kể từ ngày liên hệ cuối cùng
  • Trong trường hợp vietnam.atalink.com có hợp đồng kinh doanh với người dùng, ví dụ vietnam.atalink.com đã làm việc với người dùng với tư cách khách hàng, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong 10 năm.
  • Trong trường hợp vietnam.atalink.com đã phỏng vấn / xem xét cá nhân là một ứng viên tiềm năng, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong 5 năm.
  • Trong các trường hợp được liệt kê ở trên, vietnam.atalink.com có thể lưu giữ dữ liệu lâu hơn. Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com sẽ thông báo cho người dùng về thời gian lưu giữ dữ liệu.

vietnam.atalink.com sẽ xóa dữ liệu cá nhân sau thời gian quy định ở trên trừ khi ATALINK cần giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
vietnam.atalink.com có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng với các bên hợp pháp dưới đây cho những mục đích được nêu trong mục 6 ở trên.

 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: vietnam.atalink.com chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ từ bên thứ ba hỗ trợ vietnam.atalink.com trong việc cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp này bao gồm, nhưng không giới hạn:
  • Các nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Nhà cung cấp hỗ trợ trong việc thanh toán
  • Đối tác tổ chức sự kiện cho vietnam.atalink.com
 • Dịch vụ gia công thuê ngoài: Khi vietnam.atalink.com đang sử dụng dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tuyển dụng và cung cấp dịch vụ gia công, vietnam.atalink.com có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với khách hàng hoặc vietnam.atalink.com tin rằng ứng viên có thể phù hợp với vai trò hoặc vị trí cụ thể mà khách hàng đó đang tìm kiếm với sự cho phép của ứng viên / nhân viên
 • Công ty mẹ / các công ty thành viên: Dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho các công ty con vietnam.atalink.com hoặc các công ty liên kết để xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích thay mặt cho vietnam.atalink.com cung cấp sản phẩm / dịch vụ. Các bên này được yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên những hướng dẫn của vietnam.atalink.com và phù hợp với chính sách bảo mật này. Họ không có quyền độc lập để chia sẻ dữ liệu đó
 • Tuân thủ luật pháp và tố tụng pháp lý: Khi vietnam.atalink.com phản hồi các lệnh của tòa án, quy trình pháp lý, khi thiết lập / thực hiện quyền hợp pháp của vietnam.atalink.com hoặc khi chống lại các khiếu nại pháp lý. Khi vietnam.atalink.com rằng cần chia sẻ dữ liệu để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động chống lại các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn vật lý của bất kỳ người nào, vi phạm điều khoản sử dụng vietnam.atalink.com hoặc theo quy định khác của pháp luật
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATALINK
 • Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà QTSC Building 1, Lô 34, Đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Email:
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu vietnam.atalink.com thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử vietnam.atalink.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vietnam.atalink.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email:

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

8. QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 • Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có các quyền sau:
  • Yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân (được xem là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Điều này cho phép người dùng nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà vietnam.atalink.com lưu giữ về họ và để kiểm tra xem vietnam.atalink.com có đang xử lý chúng hợp pháp không
  • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào không đầy đủ hoặc không chính xác vietnam.atalink.com lưu giữ về họ
  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu vietnam.atalink.com xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của mình khi vietnam.atalink.com không có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng chúng.Người dùng cũng có quyền yêu cầu vietnam.atalink.com xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân khi mà người dùng có quyền phản đối việc sử dụng (xem bên dưới), khi vietnam.atalink.com có thể đã sử dụng thông tin của họ sai hoặc khi vietnam.atalink.com được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân để tuân thủ pháp luật.Tuy nhiên, vietnam.atalink.com có thể không phải lúc nào cũng tuân thủ các yêu cầu này vì lý do pháp lý và kinh doanh, thông tin cụ thể sẽ được thông báo cho người dùng (nếu có) khi nhận được yêu cầu.
  • Phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân khi vietnam.atalink.com dựa trên quyền lợi hợp pháp của mình (hoặc quyền của bên thứ ba) tuy nhiên chủ thể dữ liệu cảm thấy các hoạt động này ảnh hưởng đến quyền cơ bản và tự do của mình.Người dùng cũng có quyền phản đối khi vietnam.atalink.com sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích marketing trực tiếp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, vietnam.atalink.com cũng có cơ sở hợp pháp để xử lý các thông tin ngoài những thỏa thuận với người dùng.
  • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu vietnam.atalink.com tạm ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của họ trong các trường hợp sau:
   • Nếu người dùng muốn vietnam.atalink.com thiết lập độ chính xác của dữ liệu.
   • Trường hợp dữ liệu bị sử dụng sai nhưng người dùng không muốn xóa nó.
   • Trường hợp người dùng cần giữ lại dữ liệu ngay cả khi vietnam.atalink.com không còn yêu cầu chúng bởi vì họ cần thiết lập, thực hiện hoặc phòng thủ các khiếu nại pháp lý.
   • Người dùng đã phản đối việc vietnam.atalink.com sử dụng dữ liệu của mình nhưng vietnam.atalink.com cần phải xác minh xem vietnam.atalink.com có căn cứ hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không.
  • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho người dùng hoặc cho bên thứ ba. vietnam.atalink.com sẽ cung cấp cho người dùng hoặc bên thứ ba, dữ liệu cá nhân của họ theo định dạng có cấu trúc thường được sử dụng, máy có thể đọc. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu người dùng đã đồng ý cho vietnam.atalink.com sử dụng hoặc khi vietnam.atalink.com đã sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với người dùng
  • Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi vietnam.atalink.com dựa vào sự đồng ý trên để sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi người dùng rút lại sự đồng ý của họ. Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com có thể không cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho người dùng được. vietnam.atalink.com sẽ tư vấn cho người dùng tại thời điểm người dùng rút lại sự đồng ý của họ
  • Nếu người dùng muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với vietnam.atalink.com qua email tại địa chỉ
 • Không yêu cầu lệ phí: Người dùng sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, vietnam.atalink.com có thể tính phí hợp lý nếu yêu cầu của người dùng không có căn cứ rõ ràng, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, vietnam.atalink.com có thể từ chối tuân thủ yêu cầu trong những trường hợp này
 • vietnam.atalink.com có thể cần gì từ người dùng: vietnam.atalink.com có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ người dùng đến danh tính và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng (hoặc thực hiện bất kỳ quyền người dùng nào). Đây là một biện pháp an ninh để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền truy cập chúng. vietnam.atalink.com cũng có thể liên hệ với người dùng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của họ nhằm tăng tốc độ phản hồi
 • Giới hạn thời gian trả lời: vietnam.atalink.com luôn cố gắng phản hồi tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Thỉnh thoảng, yêu cầu có thể mất hơn một tháng để xử lý. Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com sẽ thông báo cho người dùng về thời gian cụ thể

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử vietnam.atalink.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email:
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 30 ngày làm việc.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 • 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT vietnam.atalink.com bao gồm:

  • Đối với tất cả khách truy cập vào trang web ATALINK, vietnam.atalink.com có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau mà vietnam.atalink.com đã tổng hợp như sau
   • Dữ liệu danh tính bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc hình thức nhận dạng tương tự, chức danh và giới tính.
   • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
   • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại phiên bản trình cắm (browser plug-in), hệ điều hành, nền tảng (platform) và công nghệ khác trên thiết bị người dùng sử dụng để truy cập trang web này,
   • Dữ liệu tiểu sử bao gồm tên người dùng, sở thích, ưu tiên và phản hồi
   • Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của vietnam.atalink.com
   • Dữ liệu giao tiếp bao gồm dữ liệu được người dùng gửi tới chúng tôi qua trang web vietnam.atalink.com, email hoặc hộp trò chuyện trực tuyến.
  • Ngoài ra, nếu người dùng là ứng viên được xem xét cho một vị trí hoặc bất kỳ cơ hội việc làm nào.
   • vietnam.atalink.com cũng có thể thu thập những thông tin khác bao gồm CV / resume của ứng viên cũng như các chi tiết khác về kĩ năng và kinh nghiệm, lịch sử nghề nghiệp, mức lương, quyền làm việc, bất kỳ thông tin nào đã được xuất bản hoặc sẵn có trong hồ sơ trên mạng xã hội hoặc bảng tin tuyển dụng việc làm (bởi người dùng hoặc bên thứ ba hợp pháp), hoặc trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
  • vietnam.atalink.com cũng có thể thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành hợp đồng với ứng viên như:
   • Tài khoản ngân hàng.
   • Bản sao hộ chiếu bao gồm ảnh hộ chiếu.
   • Chi tiết yêu cầu tuyển dụng như bất kỳ chứng chỉ chuyên môn, giáo dục và bằng cấp nào.
   • Người tham khảo và liên lạc trong trường hợp khẩn cấp bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
   • Thông tin tham khảo từ bên thứ ba mà người sử dụng lao động đã cung cấp trước đó.
   • Kết quả kiểm tra trước tuyển dụng mà vietnam.atalink.com có được yêu cầu thực hiện liên quan đến ứng viên
   • Mọi thông tin giao tiếp qua email, bao gồm các tệp đính kèm mà ứng viên gửi tới vietnam.atalink.com
   • Thông tin khám sức khỏe tổng quát.
   • Bất kỳ thông tin nào khác có liên quan theo yêu cầu của pháp luật.
  • Trong trường hợp người dùng là khách hàng, vietnam.atalink.com có thể thu thập thêm thông tin từ hoặc về họ, bao gồm:
   • Chi tiết về vị trí, chức danh và trách nhiệm trong tổ chức của họ.
   • Bất kỳ ý kiến hoặc phản hồi nào được chia sẻ về sản phẩm / dịch vụ của vietnam.atalink.com.
   • Chi tiết về bất kỳ truy vấn nào liên quan đến sản phẩm / dịch vụ vietnam.atalink.com.
   • Mọi thông tin giao tiếp thông qua email, bao gồm tệp đính kèm mà khách hàng được gửi tới vietnam.atalink.com.

  Đây là các thông tin mà vietnam.atalink.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vietnam.atalink.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng
  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT vietnam.atalink.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
vietnam.atalink.com sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích hợp pháp. Thông thường, vietnam.atalink.com sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau

 • Trường hợp cần thiết để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa vietnam.atalink.com và người dùng
 • Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của vietnam.atalink.com (hoặc của một bên thứ ba) và quyền lợi của người dùng cũng như quyền cơ bản của họ không vượt lên những lợi ích đó;
 • Trường hợp cần tuân thủ với luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý vietnam.atalink.com có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong các trường hợp được đặt ra như bên dưới:
 • Cung cấp dịch vụ: Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com có thể thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhằm mục đích:
  • Đánh giá ứng viên có phù hợp với vị trí cụ thể hoặc vị trí công việc theo quy định của khách hàng
  • Xem xét và đánh giá sự phù hợp của việc cung cấp nguồn lực, gia công phần mềm hoặc tư vấn
  • Xác định thông tin của ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của vietnam.atalink.com và / hoặc của khách hàng
  • Tiết lộ dữ liệu cá nhân của ứng viên của một vị trí cụ thể hoặc vị trí công việc cho khách hàng theo quy định của họ.
 • Duy trì hồ sơ của tất cả ứng viên, tư vấn, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhân viên và nhân viên của nhà cung cấp hoặc bên thứ ba.
 • Thực hiện các thủ tục để quản lý quan hệ khách hàng và khách hàng tiềm năng.
 • Phục vụ mục đích quản lý nội bộ, kế toán và tuyển dụng của vietnam.atalink.com.
 • Thực hiện các hoạt động marketing, lược tả và các hoạt động phát triển kinh doanh cũng như nghiên cứu thị trường, phân tích thống kê và khảo sát khách hàng về các dịch vụ của vietnam.atalink.com
 • Tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý cũng như thực hiện việc tiết lộ thông tin cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, quy định, hướng, lệnh của tòa án hoặc các quy định được áp dụng cho ATALINK.

Lưu ý rằng vietnam.atalink.com có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích. Người dùng có quyền rút lại sự cho phép / đồng ý của mình bằng cách liên hệ với vietnam.atalink.com qua địa chỉ .

3.  THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
vietnam.atalink.com không lưu giữ dữ liệu lâu hơn mức cần thiết

 • Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có các quyền sau:
  • Đối với hầu hết người dùng ít liên hệ, vietnam.atalink.com sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong tối đa hai năm kể từ ngày liên hệ cuối cùng
  • Trong trường hợp vietnam.atalink.com có hợp đồng kinh doanh với người dùng, ví dụ vietnam.atalink.com đã làm việc với người dùng với tư cách khách hàng, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong 10 năm.
  • Trong trường hợp vietnam.atalink.com đã phỏng vấn / xem xét cá nhân là một ứng viên tiềm năng, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong 5 năm.
  • Trong các trường hợp được liệt kê ở trên, vietnam.atalink.com có thể lưu giữ dữ liệu lâu hơn. Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com sẽ thông báo cho người dùng về thời gian lưu giữ dữ liệu.

vietnam.atalink.com sẽ xóa dữ liệu cá nhân sau thời gian quy định ở trên trừ khi ATALINK cần giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
vietnam.atalink.com có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng với các bên hợp pháp dưới đây cho những mục đích được nêu trong mục 6 ở trên.

 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: vietnam.atalink.com chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ từ bên thứ ba hỗ trợ vietnam.atalink.com trong việc cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp này bao gồm, nhưng không giới hạn:
  • Các nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Nhà cung cấp hỗ trợ trong việc thanh toán
  • Đối tác tổ chức sự kiện cho vietnam.atalink.com
 • Dịch vụ gia công thuê ngoài: Khi vietnam.atalink.com đang sử dụng dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tuyển dụng và cung cấp dịch vụ gia công, vietnam.atalink.com có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với khách hàng hoặc vietnam.atalink.com tin rằng ứng viên có thể phù hợp với vai trò hoặc vị trí cụ thể mà khách hàng đó đang tìm kiếm với sự cho phép của ứng viên / nhân viên
 • Công ty mẹ / các công ty thành viên: Dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho các công ty con vietnam.atalink.com hoặc các công ty liên kết để xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích thay mặt cho vietnam.atalink.com cung cấp sản phẩm / dịch vụ. Các bên này được yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên những hướng dẫn của vietnam.atalink.com và phù hợp với chính sách bảo mật này. Họ không có quyền độc lập để chia sẻ dữ liệu đó
 • Tuân thủ luật pháp và tố tụng pháp lý: Khi vietnam.atalink.com phản hồi các lệnh của tòa án, quy trình pháp lý, khi thiết lập / thực hiện quyền hợp pháp của vietnam.atalink.com hoặc khi chống lại các khiếu nại pháp lý. Khi vietnam.atalink.com rằng cần chia sẻ dữ liệu để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động chống lại các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn vật lý của bất kỳ người nào, vi phạm điều khoản sử dụng vietnam.atalink.com hoặc theo quy định khác của pháp luật

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATALINK
 • Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà QTSC Building 1, Lô 34, Đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Email:

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu vietnam.atalink.com thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử vietnam.atalink.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vietnam.atalink.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email:

8. QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 • Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có các quyền sau:
  • Yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân (được xem là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Điều này cho phép người dùng nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà vietnam.atalink.com lưu giữ về họ và để kiểm tra xem vietnam.atalink.com có đang xử lý chúng hợp pháp không
  • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào không đầy đủ hoặc không chính xác vietnam.atalink.com lưu giữ về họ
  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu vietnam.atalink.com xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của mình khi vietnam.atalink.com không có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng chúng.Người dùng cũng có quyền yêu cầu vietnam.atalink.com xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân khi mà người dùng có quyền phản đối việc sử dụng (xem bên dưới), khi vietnam.atalink.com có thể đã sử dụng thông tin của họ sai hoặc khi vietnam.atalink.com được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân để tuân thủ pháp luật.Tuy nhiên, vietnam.atalink.com có thể không phải lúc nào cũng tuân thủ các yêu cầu này vì lý do pháp lý và kinh doanh, thông tin cụ thể sẽ được thông báo cho người dùng (nếu có) khi nhận được yêu cầu.
  • Phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân khi vietnam.atalink.com dựa trên quyền lợi hợp pháp của mình (hoặc quyền của bên thứ ba) tuy nhiên chủ thể dữ liệu cảm thấy các hoạt động này ảnh hưởng đến quyền cơ bản và tự do của mình.Người dùng cũng có quyền phản đối khi vietnam.atalink.com sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích marketing trực tiếp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, vietnam.atalink.com cũng có cơ sở hợp pháp để xử lý các thông tin ngoài những thỏa thuận với người dùng.
  • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu vietnam.atalink.com tạm ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của họ trong các trường hợp sau:
   • Nếu người dùng muốn vietnam.atalink.com thiết lập độ chính xác của dữ liệu.
   • Trường hợp dữ liệu bị sử dụng sai nhưng người dùng không muốn xóa nó.
   • Trường hợp người dùng cần giữ lại dữ liệu ngay cả khi vietnam.atalink.com không còn yêu cầu chúng bởi vì họ cần thiết lập, thực hiện hoặc phòng thủ các khiếu nại pháp lý.
   • Người dùng đã phản đối việc vietnam.atalink.com sử dụng dữ liệu của mình nhưng vietnam.atalink.com cần phải xác minh xem vietnam.atalink.com có căn cứ hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không.
  • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho người dùng hoặc cho bên thứ ba. vietnam.atalink.com sẽ cung cấp cho người dùng hoặc bên thứ ba, dữ liệu cá nhân của họ theo định dạng có cấu trúc thường được sử dụng, máy có thể đọc. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu người dùng đã đồng ý cho vietnam.atalink.com sử dụng hoặc khi vietnam.atalink.com đã sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với người dùng
  • Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi vietnam.atalink.com dựa vào sự đồng ý trên để sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi người dùng rút lại sự đồng ý của họ. Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com có thể không cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho người dùng được. vietnam.atalink.com sẽ tư vấn cho người dùng tại thời điểm người dùng rút lại sự đồng ý của họ
  • Nếu người dùng muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với vietnam.atalink.com qua email tại địa chỉ
 • Không yêu cầu lệ phí: Người dùng sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, vietnam.atalink.com có thể tính phí hợp lý nếu yêu cầu của người dùng không có căn cứ rõ ràng, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, vietnam.atalink.com có thể từ chối tuân thủ yêu cầu trong những trường hợp này
 • vietnam.atalink.com có thể cần gì từ người dùng: vietnam.atalink.com có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ người dùng đến danh tính và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng (hoặc thực hiện bất kỳ quyền người dùng nào). Đây là một biện pháp an ninh để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền truy cập chúng. vietnam.atalink.com cũng có thể liên hệ với người dùng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của họ nhằm tăng tốc độ phản hồi
 • Giới hạn thời gian trả lời: vietnam.atalink.com luôn cố gắng phản hồi tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Thỉnh thoảng, yêu cầu có thể mất hơn một tháng để xử lý. Trong trường hợp này, vietnam.atalink.com sẽ thông báo cho người dùng về thời gian cụ thể

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử vietnam.atalink.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email:
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 30 ngày làm việc.