Khách hàng tiêu biểu

ATALINK đã phục vụ trên 12.000 Doanh nghiệp
hoạt động trong hơn 40 lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi: