Tạo dựng nền tảng kết nối giao thương
và nâng cao giá trị cho nền kinh tế Việt Nam,
hướng đến tích hợp vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tạo dựng nền tảng kết nối giao thương và
nâng cao giá trị cho nền kinh tế Việt Nam,
hướng đến
tích hợp vào chuỗi giá trị toàn cầu

Vì một nền kinh tế minh bạch, công bằng

Nâng cao giá trị kinh tế vùng

Góp phần kiến tạo môi trường cạnh tranh hiệu quả

Giải pháp công nghệ thông minh với dữ liệu lớn và kết nối đa phương tiện

ATALINK – Trách nhiệm kết nối

Kết nối Doanh nghiệp với Nhà cung cấp và Khách hàng

Kết nối Doanh nghiệp
với Nhà cung cấp và Khách hàng

Kết nối hệ thống sản xuất với nguồn nguyên vật liệu

Kết nối hệ thống sản xuất
với nguồn nguyên vật liệu

Kết nối sản phẩm với thị trường

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Văn hóa doanh nghiệp

Đội ngũ ATALINK hành xử với bản lĩnh điển hình cho
tính chính trực, sự hiểu biết và tinh thần phục vụ cao